Simonetta Lein

Simonetta Lein

Entrepreneur Leadership Network Contributor
Millennial Entrepreneur, Fashion Influencer, Activist

About Simonetta Lein

Simonetta Lein is an author, millennial entrepreneur, influencer and activist founder of the Wishwall Foundation www.thewishwallfoundation.org